หน้าแรกเว็บไซด์
เข้าระบบสมาชิกฝ่ายการศึกษากับการมีงานทำ
ถาม-ตอบปัญหาการมีงานทำ
ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
              หมู่บ้านจอมบึง

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ

 
แบบฟอร์มดาวโหลด     ดาวน์โหลด   แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการ

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาดไฟล์
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ปกรายงาน   
0.19 Mb
13
หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงาน/โครงงานสหกิจศึกษา   
0.15 Mb
13
แบบประเมินโครงงานสหกิจศึกษา   
0.32 Mb
13
แบบประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา   
0.34 Mb
13


       หน้าที่ 1 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย


 

     


 

เวลา / ปฏิทิน