หน้าแรกเว็บไซด์
เข้าระบบสมาชิกฝ่ายการศึกษากับการมีงานทำ
ถาม-ตอบปัญหาการมีงานทำ
ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
              หมู่บ้านจอมบึง

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ

 
แบบฟอร์มดาวโหลด     ดาวน์โหลด   แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาดไฟล์
คนโหลด
ดาวน์โหลด
คู่มือสหกิจศึกษา   
1.61 Mb
13
คู่มือการเขียนโครงงาน   
0.43 Mb
13
แบบประเมินโครงงานสหกิจศึกษา   
0.16 Mb
13
แบบประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษา   
0.12 Mb
13


       หน้าที่ 1 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย


 

     


 

เวลา / ปฏิทิน