หน้าแรกเว็บไซด์
เข้าระบบสมาชิกฝ่ายการศึกษากับการมีงานทำ
ถาม-ตอบปัญหาการมีงานทำ
ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
              หมู่บ้านจอมบึง

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ

 
แบบฟอร์มดาวโหลด     ดาวน์โหลด   แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาดไฟล์
คนโหลด
ดาวน์โหลด
cc    cc
0.01 Mb
14
คู่มือสหกิจศึกษา   
1.61 Mb
14
คู่มือการเขียนโครงงาน   
0.43 Mb
14
แบบแจ้งร่างโครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   
0.12 Mb
14
แบบแจ้งแผนปฏิบัติสหกิจศึกษา   
0.10 Mb
14
แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา   
0.15 Mb
14
แบบแจ้งที่พักและการติดต่อของนักศึกษา   
0.08 Mb
14


       หน้าที่ 1 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย


 

     


 

เวลา / ปฏิทิน