หน้าแรกเว็บไซด์
เข้าระบบสมาชิกฝ่ายการศึกษากับการมีงานทำ
ถาม-ตอบปัญหาการมีงานทำ
ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
              หมู่บ้านจอมบึง

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ

 
ข่าวกิจกรรมฝ่าย

 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
 การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา1/57  
 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจ  
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอาจารย์สู่การเป็นคณาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา  
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2556  


หน้าที่   1 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย
 

 

  

เวลา / ปฏิทิน