หน้าแรกเว็บไซด์
เข้าระบบสมาชิกฝ่ายการศึกษากับการมีงานทำ
ถาม-ตอบปัญหาการมีงานทำ
ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
              หมู่บ้านจอมบึง

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ปฏิทิน การปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
 กำหนดการการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา  
 การเขียนแผนธุรกิจ โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) การฝึกเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม (อาชีพอิสระ) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  


หน้าที่   1 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย
 

 

  

เวลา / ปฏิทิน