หน้าแรกเว็บไซด์
เข้าระบบสมาชิกฝ่ายการศึกษากับการมีงานทำ
ถาม-ตอบปัญหาการมีงานทำ
ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
              หมู่บ้านจอมบึง

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ

 
แบบฟอร์มดาวโหลด


แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

หมวด
จำนวนไฟล์
  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา 7
  แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 4
  แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการ 4


ขั้นตอนปฏิบัติการสหกิจศึกษา

หมวด
จำนวนไฟล์
  กิจกรรมหลังปฏิบัติงาน 0
  กิจกรรมก่อนปฏิบัติงาน 0
  กิจกรรมระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 0

 

     
 

เวลา / ปฏิทิน