หน้าแรกเว็บไซด์
เข้าระบบสมาชิกฝ่ายการศึกษากับการมีงานทำ
ถาม-ตอบปัญหาการมีงานทำ
ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
              หมู่บ้านจอมบึง

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ

 
ติดต่อเรา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา อาคารอำนวยการใหม่ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เลขที่ 46 หมู่ 3 ต จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

โทรศัพท์ 0 - 3226 - 1790 ต่อ 1518

โทรสาร   0 - 3226 - 1078

 

 

 

 

เวลา / ปฏิทิน