หน้าแรกเว็บไซด์
เข้าระบบสมาชิกฝ่ายการศึกษากับการมีงานทำ
ถาม-ตอบปัญหาการมีงานทำ
ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
              หมู่บ้านจอมบึง

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทิน การปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  

กำหนดการการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา  

การเขียนแผนธุรกิจ โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) การฝึกเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม (อาชีพอิสระ) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

ข่าวกิจกรรมฝ่าย

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  

การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา1/57  

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจ  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอาจารย์สู่การเป็นคณาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2556  

ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวการอบรม
ประมวลภาพกิจกรรม

  ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 1/57

9 มิ.ย. 2557 เวลา 23:47 น.

  รูปภาพโครงการอบรมอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา ในวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2556

4 พ.ย. 2556 เวลา 11:31 น.

  รูปภาพการหารายได้ระหว่างเรียนในโครงการตลาดนัดยามเย็น

16 ก.ย. 2556 เวลา 14:02 น.

  หารายได้ระหว่างเรียนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

16 ก.ย. 2556 เวลา 13:53 น.

 

เวลา / ปฏิทิน